NewsSerendipity Innovations offentliggör prospekt

Prospekt avseende Serendipity Innovations AB:s (publ) nyemission av preferensaktier (”Erbjudandet”) har godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på bolagets webbplats, www.sdip.se.

Prospektet och en för Erbjudandet upprättad anmälningssedel kommer kunna erhållas från Serendipity och Carnegie. Prospekt och anmälningssedel kommer även att hållas tillgängligt på webbplatser hos Serendipity (www.sdip.se) och Carnegie (www.carnegie.se).

I samband med Erbjudandet har Serendipity ansökt, och erhållit godkännande, under förutsättning att spridningskravet uppfylls, om en notering av Serendipitys preferensaktier på Nasdaq First North Premier.

Carnegie Investment Bank är finansiell rådgivare och Bookrunner och Gernandt & Danielsson är legal rådgivare till Serendipity i samband med Erbjudandet.
Serendipity Innovations AB (publ)
Styrelsen

Ni finner prospektet via denna länk: http://sdip.se/en/investors/prospectus/

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Amin Omrani, Investor Relations, 070-798 36 39, amin@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations- och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services. Målet i samtliga affärsområden är att leverera nischade tjänster.
Informationen lämnades för offentliggörande den 11 februari 2015.

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att farvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Serendipity. Ingen åtgärd har vidtagits, eller kommer att vidtas, av Serendipity för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i andra jurisdiktioner än Sverige. Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras, reproduceras eller distribueras i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada, Japan, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd inte är tillåten, eller där sådan åtgärd är föremål för legala restriktioner eller skulle kräva ytterligare registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom efter skriftligt godkännande från Serendipity och enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Carnegie företräder Serendipity och ingen annan i samband med Erbjudandet och kommer inte att vara ansvarig gentemot någon annan än Serendipity för tillhandahållandet av skydd som erbjudits till dess klienter eller för tillhandahallandet av rådgivning i samband med Erbjudandet. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Carnegie avseende fullständigheten, riktigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och innehållet i pressmeddelandet utgör inte, och ska inte heller förlitas på, som ett löfte eller en utfästelse från Carnegie i detta avseende, varken historiskt eller avseende framtiden. Carnegie påtar sig inget ansvar för att pressmeddelandet är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning, under tillämplig lag, allt ansvar, oavsett om sådant ansvar grundas på skadeståndsrättslig, kontraktsrättslig eller annan grund, vilket Carnegie annars skulle kunna ha avseende pressmeddelandet eller information som tillhandahållits i samband med Erbjudandet.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Serendipitys aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.