Articles ofAssociation

SERENDIPITY IXORA AB (PUBL.), ORG.NR 556863-3977

§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Serendipity Ixora AB (publ). Bolaget är publikt.

§ 2 STYRELSENS SÄTE
Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholm.

§ 3 VERKSAMHET
Bolaget ska bedriva kommersialisering av forskningsresultat, direkt eller indirekt äga och förvalta fast eller lös egendom och därmed förenlig verksamhet.

§ 4 AKTIEKAPITAL
Aktiekapitalet ska utgöra lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 ANTALET AKTIER
Antalet aktier ska vara lägst 2 600 000 och högst 10 400 000 stycken.

§ 6 AKTIESLAG
Aktier ska kunna ges ut i två serier, A-aktier samt B-aktier. A-aktier ska ha ett röstvärde av tio röster per aktie och B-aktier ska ha ett röstvärde av en röst per aktie. Aktier av varje serie kan ges ut till ett antal motsvarande hela aktiekapitalet.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier av olika slag, ska innehavare av A-aktier och B-aktier ha företrädesrätt att teckna nya aktier av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelningen med lottning.

Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska gamla A-aktier medföra företrädesrätt till nya A-aktier, och gamla B-aktier medföra företrädesrätt till nya B-aktier. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission efter erforderlig ändring av bolagsordningen ge ut aktier av nytt slag.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut tecknings­optioner eller konvertibler äger aktieägarna företrädesrätt att teckna teckningsoptioner som om emission gällde de aktier som kan komma att nytecknas på grund av att optionsrätten respektive företrädesrätt att teckna konvertibler som om emissionen gällde de aktier som konvertiblerna kan komma att bytas mot. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt denna § 6.

§ 7 INLÖSENFÖRBEHÅLL
Minskning av aktiekapitalet, dock inte under det lägsta beloppet för aktiekapitalet enligt § 4 ovan, ska efter beslut av bolagets styrelse i enlighet med nästa stycke, ske genom inlösen av A-aktie och B-aktie. När minskningsbeslutet fattas, ska ett belopp motsvarande minskningsbeloppet avsättas till reservfonden om erforderliga medel finns tillgängliga.

Varje gång som bolaget avyttrar hela eller merparten av ett innehav i ett dotter- eller intresseföretag (vare sig sådan avyttring sker genom överlåtelse av aktier, andelar eller tillgångar, nedan benämnt en “Avyttring”) och det nettovederlag (efter avdrag för transaktions- och andra relaterade kostnader, nedan benämnt “Nettovederlaget”) som bolaget erhåller som en följd av Avyttringen uppgår till ett belopp motsvarande lägst 15 procent av det av styrelsen senast fastställda substansvärdet för bolaget, ska styrelsen inom sex månader, förutsatt att det är förenligt med aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen samt att styrelsen bedömer att det finns tillräckliga likvida medel för den fortsatta driften, fatta beslut om att erbjuda innehavare av A-aktier och B-aktier att lösa in sina aktier i enlighet med följande:

 1. Inlösenbeloppet per aktie ska uppgå till bolagets substansvärde per aktie.
 2. Det sammanlagda högsta inlösenbeloppet – och därmed det högsta antalet aktier som ska erbjudas att lösas in – ska bestämmas av styrelsen och uppgå till ett belopp (nedan benämnt “Högsta Inlösenbeloppet”) motsvarande: det Nettovederlag som bolaget erhåller som en följd av Avyttringen reducerat med kostnaderna för eventuella investeringar i befintliga dotter- eller intresseföretag eller nya portföljföretag som bolaget beslutat om under perioden från det att inlösenskyldighet enligt denna § 7 uppstod till dess att styrelsen fattar beslut om inlösen och vilka styrelsen har beslutat ska avräknas från det Högsta Inlösenbeloppet.
 3. Styrelsen ska fastställa den tid inom vilken anmälan för inlösen ska göras och ska, för det fall att antalet aktier som anmäls för inlösen överstiger det sammanlagda antal som erbjuds att lösas in, fördela rätten att lösa aktier mellan innehavarna. i första hand i proportion till deras innehav och, i den utsträckning detta inte kan ske, i andra hand i proportion till det antal aktier som var och en anmält för inlösen utöver det antal som de är berättigade till enligt föregående punkt och, i den utsträckning detta inte kan ske, i sista hand genom lottning.
 4. Ägare till aktier som ska inlösas är skyldig att omedelbart efter det att denne underrättas om inlösenbeslutet, eller, om Bolagsverkets eller rättens tillstånd krävs, efter det att denne har underrättats om att Bolagsverkets eller rättens lagakraftvunna beslut registrerats, ta emot lösen för aktien.

§ 8 OMVANDLINGSFÖRBEHÅLL
På begäran av innehavare till A-aktie utan erläggande av ytterligare ersättning ska A-aktie konverteras till B-aktie. Begäran om konvertering ska framställas skriftligen till bolagets styrelse med angivande av hur många aktier som önskas omvandlade. Styrelsen ska utan dröjsmål besluta att anmält antal aktier ska omvandlas och därefter genast anmäla omvandlingen för registrering. Omvandlingen är verkställd när registrering skett och anteckning i aktieboken gjorts.

§ 9 STYRELSEN
Styrelsen ska bestå av 3 – 10 ledamöter med 0 – 5 suppleanter.

§ 10 REVISORER
För granskning av bolagets räkenskaper samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning ska på ordinarie bolagsstämma utses, för en tid om fyra år intill slutet av årsstämma för fjärde räkenskapsåret, 1 – 2 revisor/er med eller utan suppleant.

§ 11 KALLELSE
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska samtidigt annonseras i Dagens Industri.

Kallelse till årsstämma samt kallelse till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex och senast fyra veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex och senast två veckor före stämman.

§ 12 FÖRANMÄLAN
Aktieägare som vill delta i förhandlingarna vid bolagsstämman ska dels vara upptagen i utskrift eller annan framställan av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före stämman, dels göra anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelse till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke.

§ 13 BOLAGSSTÄMMA
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Dagordningens godkännande.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen och i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 8. a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen och i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning,
 9. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen,
 10. c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktör.
 11. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorn.
 12. Val av styrelse samt, i förekommande fall, revisor och revisorssuppleant.
 13. Annat ärende, som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.

§ 14 RÄKENSKAPSÅR
Bolagets räkenskapsår ska omfatta tiden 1 januari-31 december.

§ 15 AVSTÄMNINGSFÖRBEHÅLL
Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument.