FRIVILLIG INLÖSEN AV AKTIER

På den extra bolagsstämma som hölls den 18 september 2017 beslutade stämman om inlösen av aktier för cirka 130 miljoner kronor. Inlösen är frivilligt och görs till en kurs om 152,84 kronor per aktie. Varje aktie ger 4 inlösenrätter och det krävs 25 inlösenrätter för att lösa in 1 aktie.

Anmälningsperioden pågår fram till och med den 3 oktober. Fullständig information avseende inlösen finns i kallelsen till extra bolagsstämma på bolagets websida.

De aktieägare som har sina aktier på ett VP-konto kommer att få förifyllda blanketter skickade till sin bokföringsadress. En tom blankett finns att ladda ner nedan.

OBS! Aktieägare som har sitt innehav på en depå måste kontakta sin förvaltare för att nyttja erbjudandet. Vissa förvaltare har vid tidigare erbjudan om inlösen valt att lösa in aktier när kunden inte agerat. Därför bör förvaltaren kontaktas även om ni inte avser lösa in några aktier.

 

Anmälan öppnar: 19 september 2017
Anmälningsperiodens slut: 3 oktober 2017


OBS! Endast aktieägare med aktier på ett VP-konto kan använda blanketten nedan. Aktieägare med aktier i en depå måste kontakta sin förvaltare för att nyttja erbjudandet.

Blankett  (ENDAST FÖR VP-KONTOINNEHAVARE, EJ DEPÅ)

Villkor för inlösen

Alla dokument:
Protokoll Extra bolagstämma 18 september
Kallelse Extra bolagstämma 18 september
Yttrande enligt 20 kap. 8 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse för väsentliga händelser enligt 20 kap. 12 § aktiebolagslagen
Styrelsens redogörelse enligt 20 kap 13 § fjärde stycket aktiebolagslagen
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 8§ andra stycket aktiebolagslagen (2205:551) om huruvida bolagsstämman bör besluta enligt förslaget om minskning av aktiekapitalet
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 12§  aktiebolagslagen (2205:551) över styrelsens redogörelse 
Revisorns yttrande enligt 20 kap. 14§  aktiebolagslagen (2205:551) över styrelsens redogörelse